این سامانه دارای کد شامد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران به شماره  1169061065010  میباشد